WebNotify funkar inte

På grund av byte av bredbandsoperatör funkar inte WebNotify, dvs e-mail vid ändringar av sidorna, just nu. Jobbar på att få det att fungera.

-- SvenLoefgren - 23 Mar 2010

Topic revision: r1 - 2010-03-23 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback