Säljannonser

Innehåll

<!- KOMMENTAR:> <!- Lägg in en ny länk till en ny annons på följande sätt:> <!- - Kopiera en tidigare annonsrad.> <!- - Lägg in kopian överst i listan under aktiva annonser.> <!- - Stega senaste löpnumret i länknamnet här: 2> <!- - Sätt senaste löpnumret, datum och lämplig text i den nya annonsraden.> <!- Ta bort en annons på följande sätt:> <!- - Flytta annonsraden till listan under gamla annonser.> <!- - Uppdatera eventuellt också annonsen med text att den inte är aktiv längre.>

Aktiva annonser

2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).

Gamla annonser

2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.


This topic: Omega34 > WebHome > Omega34Saelj
Topic revision: r12 - 2007-10-19 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback