Kylaggregat och kylbox

Komplett fungerande kyl med:

  • kylaggregat luftkylt med fläkt
  • fläktkanal
  • elekronikbox
  • manöverpanel
  • kylbox i stål med kylmagasin och stållock, ca 46 liter

säljes för 500 SEK. Kylen drar en del ström så den passar nog bättre en motorbåt som laddar mer ström än en segelbåt.

PICT0327.jpg PICT0329.jpg

-- SvenLoefgren - 09 Dec 2006

SÅLD 10 Dec 2006.

-- SvenLoefgren - 19 Oct 2007

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg PICT0327.jpg r1 manage 17.8 K 2006-12-09 - 14:46 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0329.jpg r1 manage 8.0 K 2006-12-09 - 14:46 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2024-01-30 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback