Difference: TipsNr14 (5 vs. 6)

Revision 62008-08-31 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Fat-head segel

Line: 9 to 9
  Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind grävde båten ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var i vägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.
Changed:
<
<
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger ju en möjlighet att göra större akterrundor på storen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger ju möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-focken har en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk längre upp. Den långa lattan gör att det inte är så praktisk att ta ner focken så ett ProFurl rullsystem sattes dit. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck när man ska lägga till och ger också möjlighet att reva focken i hård vind. Akterstaget ersattes med två backstag som sattes fast i förstagets förlängning på masten.
>
>
Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger en möjlighet att göra större akterrundor i seglen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan i storen. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-focken är gjord för rullsystem med en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk längre upp. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck när man ska lägga till och ger också möjlighet att reva focken i hård vind. Akterstaget ersattes med två backstag.
  Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm.
Line: 29 to 29
 

Detaljer

Changed:
<
<
För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block i toppen vilket halverade kraften.
>
>
För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block vid fallhornet vilket halverade kraften.
  PICT0081.jpg PICT0082.jpg
Line: 46 to 46
  PICT0094.jpg
Changed:
<
<
Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft).
>
>
Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft). Backstagen sattes fast i förstagets förlängning på masten.
  PICT0095.jpg
Line: 56 to 56
  Seglen är optimerade för vindar på 3-7 m/s. Vid ca 8 m/s revas storen (rev 1).
Changed:
<
<
Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget.
>
>
Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget. I lättare vindar används backstagen inte alls utan kopplas loss och sätts fast i mantåget nära toppvanten.
  En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masttoppen böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback