Fat-head segel

Innehåll

Nytt koncept

Det var dags för att uppgradera seglen. Självslående fock, lättvindsgenua och stor i dacron var över 15 år gamla. Speciellt focken hade tappat formen och i byig hård vind grävde båten ned sig. Vi hade också pistolhakar på fock och genua som gjorde att dessa alltid låg på däck när man la till och var i vägen. Lättvindsgenuan gav bra fart i lätt vind men var stor och skymde sikten i de livligt trafikerade lederna i Stockholms skärgård.

Vi letade efter något annat koncept och fastnade för Gransegels (http://wwww.gransegel.se) koncept med fat-head-stor och glider-fock. Laminatdukar ger en möjlighet att göra större akterrundor i seglen och partialriggen med bakåtsvepta spridare som Omega 34 har ger möjlighet att ta bort akterstaget för att ge plats för den stora akterrundan i storen. Den ökade arean hamnar högt uppe där det blåser mer, vilket är speciellt bra i trånga sund mellan öar, och dessutom skymmer det ju inte sikten. Glider-focken är gjord för rullsystem med en ca 6 m lång stående latta som gör att den också kan ha en större akterrunda med mer duk längre upp. Rullsystemet gör att focken snabbt kommer undan då man t.ex. ska sätta spinnaker, hamnar inte på däck när man ska lägga till och ger också möjlighet att reva focken i hård vind. Akterstaget ersattes med två backstag.

Storen ökade från 32 kvm till 41 kvm. Glider-fockens area är ungefär lika stor som den tidigare focken, 22 kvm. Storen och fockens sammanlagda arean blir 63 kvm och är nästan lika stor som den gamla storen och genuan tillsammans på 32+36=68 kvm.

Vi valde GTT-duk som är vitt Kevlar/Spectra-laminat med UV-skydd. Duken har bra skydd mot både slitage och strålning. Duken blir lite tyngre än ett rent Kevlar-segel.

Seglen

Några bilder som visar hur det ser ut.

fh_glider.JPG PICT0020.jpg PICT0042.jpg
PICT0056_2.jpg PICT0060.jpg PICT0065.jpg

Detaljer

För att få ned den stora akterrundan i bomkapellet så sitter den översta travaren fast med en lina som man kan släppa på. När man hissar storen så hissar man först upp cirka en meter, går fram och drar åt linan så att liket hamnar nära travaren och sedan fortsätter man att hissa storen. Den större storen blev ju också tyngre att hissa så storfallet gjordes dubbelt med hjälp av ett block vid fallhornet vilket halverade kraften.

PICT0081.jpg PICT0082.jpg

Fockskotet gjordes dubbelt för att halvera krafterna och ge möjlighet att skota focken på båda sidorna av sittbrunnen.

PICT0086.jpg

Ett nytt storskot från Harken med 4:1 och 8:1 utväxling underlättar att skota storen.

PICT0087.jpg

Rullsystemet var en C290 från ProFurl och passade precis innanför pulpiten. Den enda modifiering som behövdes var att skära bort lite av plattan där lanternan satt och sätta dit en lite mindre lanterna.

PICT0094.jpg

Akterstaget togs bort och ersattes av två backstag med avlastare. Det gamla akterstaget behövs inte för att hålla uppe masten utan användes för trimning. De nya backstagen är en gardering och används för att sträcka förstaget, vilket hade behövts även med de gamla seglen. Backstagslinorna kan dras till vincharna på rufftaket (OBS: används bara med måttlig kraft). Backstagen sattes fast i förstagets förlängning på masten.

PICT0095.jpg

Resultat

Det här konceptet fungerar mycket bra. Båten går att trimma så att den blir väl balanserad med ett lätt tryck i rorkulten. Toppfarten har inte ändrats men medelfarten är högre. Båten känns inte vekare än tidigare. De formstabila seglen gör att båten inte gräver ned sig när det kommer en by som den gjorde tidigare. Den breda och ganska plana toppen gör att hela seglet twistar och ger seglet en bra profil.

Seglen är optimerade för vindar på 3-7 m/s. Vid ca 8 m/s revas storen (rev 1).

Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget. I lättare vindar används backstagen inte alls utan kopplas loss och sätts fast i mantåget nära toppvanten.

En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masttoppen böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar.

-- SvenLoefgren - 28 Aug 2008

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg PICT0020.jpg r1 manage 47.4 K 2008-08-28 - 20:49 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0042.jpg r1 manage 52.2 K 2008-08-28 - 20:51 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0056_2.jpg r1 manage 43.4 K 2008-08-28 - 20:52 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0060.jpg r1 manage 34.4 K 2008-08-28 - 20:52 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0065.jpg r1 manage 37.5 K 2008-08-28 - 20:52 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0081.jpg r1 manage 49.3 K 2008-08-28 - 20:53 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0082.jpg r1 manage 45.9 K 2008-08-28 - 20:54 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0086.jpg r1 manage 59.2 K 2008-08-28 - 20:54 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0087.jpg r1 manage 89.8 K 2008-08-28 - 20:55 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0094.jpg r1 manage 70.2 K 2008-08-28 - 20:55 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0095.jpg r1 manage 47.2 K 2008-08-28 - 20:56 SvenLoefgren  
JPEGJPG fh_glider.JPG r1 manage 36.2 K 2008-08-28 - 21:02 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2008-08-31 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback