Difference: TipsNr27 ( vs. 1)

Revision 12019-06-03 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Praktisk båtväska

Har fått många positiva kommentarer på båtklubben om dessa båtväskor:

20190603_195315_3.jpg

Bra på många sätt:

  • stabil, saker ramlar inte ut
  • tät, spill och smuts stannar i väskan
  • plast och runda hörn skadar inte båten eller bilen
  • lätt

-- Sven Löfgren - 2019-06-03

META FILEATTACHMENT attachment="20190603_195315_3.jpg" attr="" comment="" date="1559586428" name="20190603_195315_3.jpg" path="20190603_195315_3.jpg" size="145615" user="SvenLofgren" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback