Praktisk båtväska

Har fått många positiva kommentarer på båtklubben om dessa båtväskor:

20190603_195315_3.jpg

Bra på många sätt:

  • stabil, saker ramlar inte ut
  • tät, spill och smuts stannar i väskan
  • plast och runda hörn skadar inte båten eller bilen
  • lätt

-- Sven Löfgren - 2019-06-03

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg 20190603_195315_3.jpg r1 manage 142.2 K 2019-06-03 - 18:27 SvenLofgren  
Topic revision: r1 - 2019-06-03 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback