Difference: TipsNr10 (5 vs. 6)

Revision 62008-09-19 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Byta motor

Line: 47 to 47
 

Brister i befintlig utformning

När jag köpte Omega 34:an läckte den in vatten mellan axelhylsrör och inplastning.

Changed:
<
<
En av anledningarna är att polyester har dålig vidhäftningsförmåga på metall och att Omega 34:an från tillverkning har rör på respektive sida av skäddan som släpper in vatten på baksidan av Cutlesskagret. Osäkert om dessa rör även läckte in vatten mellan laminat och axelhylsröret som fick till följd att vatten läckte in. Enligt besked från Capella behövs ej denna funktion för att få bra vattensmörjning av Cutlesslagret.
>
>
En av anledningarna är att polyester har dålig vidhäftningsförmåga på metall och att Omega 34:an från tillverkning har rör på respektive sida av skäddan som släpper in vatten på baksidan av Cutlesslagret. Osäkert om dessa rör även läckte in vatten mellan laminat och axelhylsröret som fick till följd att vatten läckte in. Enligt besked från Capella behövs ej denna funktion för att få bra vattensmörjning av Cutlesslagret.
 

Nu startade jobbet

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback