Difference: WebHome (23 vs. 24)

Revision 242005-10-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
Line: 14 to 14
 
  • Introduktion : Introduktion till webbplatsen.
  • Skärmbild : En bild på hur startsidan ska se ut i webbläsaren.
  • Nyheter : Nyheter om båten, webbplatsen eller aktiviteter.
Changed:
<
<
>
>
 
  • Tips : Tips för underhåll och renovering eller annat.
  • Forum : Pågående frågor och svar eller diskussioner.
  • Länkar : Länkar till andra webbplatser.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback