Skärmbild

screenshot.jpg är en bild på startsidan som visar hur det ska se ut i din webbläsare om du har en hyggligt modern webbläsare.

screenshot2.gif är en bild på startsidan som visar hur det kan se ut om du har en gammal webbläsare, t.ex. Netscape Communicator 4.51. Inte lika tjusigt men det fungerar (all information finns längre ned på sidan). Uppgradera om möjligt din webbläsare till en mer modern version.

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg screenshot.jpg r1 manage 107.4 K 2005-05-10 - 18:48 SvenLoefgren  
GIFgif screenshot2.gif r1 manage 52.0 K 2005-06-17 - 21:29 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2005-06-17 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback