Kappsegla

Innehåll

SRS

SRS är ett nytt system som ersätter LYS-systemet.

Syftet med SRS-systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.

Läs mer om regler, SRS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se

SRS båtdatablad för Omega 34 2013: SRS-btdatablad-Omega34.pdf

LYS

Syftet med LYS-systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.

Läs mer om regler, LYS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se

Omega 34 har LYS-tal 1.17 (år 2005 ökat från 1.16).

Entypsklass

Entypsklass innebär att Omega 34'or kappseglar mot varandra.

Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se verkar inte ha några klassregler för Omega 34 idag.

Det numera nedlagda OMEGA 34 FÖRBUNDET's klassregler för Omega 34 som antagits av Svenska Seglarförbundet finns dock.

Klassregler för Omega 34

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf SRS-btdatablad-Omega34.pdf r1 manage 9.4 K 2013-06-04 - 11:22 SvenLoefgren SRS båtdatablad för Omega 34
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2013-06-04 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback