Gelcoat färg?

Är det någon som vet vilken färgkod på gelcoaten som funkar för våra Omega 34:or?

Tidigare har jag provat några olika men tycker att de endera blir FÖR vita eller att de är blir grå istället för vita. Har sett någonstans att det är färgkod 200 för alla Omegor. Men efter över 30 år så är det ju inte riktigt samma färg som det var när de var nya.

Är det någon som har hittat en färgkod som stämmer överens med den färgen som är på gelcoaten idag?

/Jonas

-- Jonas Edholm - 2016-08-22

Comments


Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2016-08-22 - JonasEdh
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback