Title

Jag funderar på att sätta dit ett ankare i fören på min båt med ett ankarspel nere i förluckan på en hylla i akterkant. Är det någon som har ett liknande arrangemang eller idéer på hur det kan ordnas så tar jag tacksamt emot tips och bilder. Jag tänker mig ett femton kilos deltankare och ca 40-50 meter 6-8 mm kätting. Enklast vore väl att sätta ankaret på ett peke men jag funderar också på om det skule vara bättre att göra ett hål i sidan av fören så man slipper kättingen över däck.

-- Anders Kassman - 2018-04-13

Comments

Topic revision: r1 - 2018-04-13 - AndersKassman
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback