Var sätta skena till 110% och utväxling på akterstagssträckare?

Jag har beställt ett nytt kryssställ med110%are till min 34a. Mitt problem är att jag inte har ngn skena och inga 34or med liknande segel i närheten. har ni tips var skenan ska börja etc eller allra helst en bild på arangemanget. Har ni skenan på rufftaket eller blir vinkeln ok nere på däck?

Vidare funderar jag på en riktig akterstagssträckare, alla fem 34or jag har omkring mig har kalle ankagrejor där bak(4/1) men jag funderar på hanfot två ggr och 6/1 mm för att få kraft! vad tycks? om detta?

Slutligen har jag som sagt köpt 110% are och stor i bra material, jag tyckte att båten inte var nåt kul med självslående, liksom inge tryck....förutom då jag en kväll drog upp 36 kvadrataren ur påsen, snacka om att det blev kul att segla..(ungarna var inte med!). tror ni att båten blir roligare/kvickare med 110 jnf med självslående eller är jag ute och cyklar?

VH Mats Sjöqvist

-- via mail till webmaster SvenLoefgren - 03 Nov 2009

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2009-11-03 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback