Epoxibehandling för att förebygga plastpest?

Jag var tvungen att ta bort all bottenfärg eftersom olika typer av färg inte fungerade ihop utan började spricka upp i stora flagor. Eftersom all bottenfärg är borta så funderar jag på att lägga på någon epoxibehandling för att förebygga plastpest. Epoxibehandling kräver att man kontrollerar att fukthalten i skrovet inte är för hög. Jag har provat att mäta fukthalten med en Tramex Skipper men det är svårt att bedömma resultatet och då undrar jag:

  • Bör man göra epoxibehandling?
  • Är det någon som har erfarenhet av epoxibehandling?
  • Är det någon som har erfarenhet av fuktmätning, t.ex. med en Tramex Skipper?

-- SvenLoefgren - 08 Apr 2010

Topic revision: r1 - 2010-04-08 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback