Sittbrunnsbord

Tänkte bygga/skaffa ett sittbrunnsbord som passar Omegans ganska långa sittbrunn. Har tidigare haft bord på stativ (Lagun), men tycker att det blir lite svajigt. Är det någon som har ett bra förslag eller exempel på konstruktion/underrede?

-- OlofNordin - 19 Apr 2010

Topic revision: r1 - 2010-04-19 - OlofNordin
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback