Upptäckte att en av mina mantågsstöttefötter (roligt ord) gått av. Någon som har tips om var man kan köpa en ny. Jag har aluminiumlist där foten är "klämd" fast upptill och sedan sitter med en grov, genomgående bult, genom däcket. Båten är av årsmodell 1983. Mycket tacksam för tips !! mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery.

-- MikaelAbrahamsson - 31 May 2011

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2011-05-31 - MikaelAbrahamsson
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback