Fot till mantågsstötta

Upptäckte att en av mina mantågsstöttefötter (roligt ord) gått av. Någon som har tips om var man kan köpa en ny. Jag har aluminiumlist där foten är "klämd" fast upptill och sedan sitter med en grov, genomgående bult, genom däcket. Båten är av årsmodell 1983. Mycket tacksam för tips !! mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery.

-- MikaelAbrahamsson - 31 May 2011

Jag skulle tro att du har en Jukova list som tillverkas av http://www.jukova.fi, se en bild på TipsNr1. Nya fötter kan köpas av Viking Yachting, Fiskebäcks småbåtshamn, Västra Frölunda, http://www.vikingyachting.se.

  • 32314 Mantågsfot al plastdäck Jukova för Jukova relingslist, 430 SEK
  • 32316 Mantågsfot al teakdäck Jukova för Jukova relingslist, 475 SEK

mantgsfot.JPG

-- SvenLoefgren - 04 Jun 2011

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGJPG mantgsfot.JPG r1 manage 340.9 K 2011-06-04 - 18:58 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2011-06-04 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback