Kranar till toaletten

På min omega 34 fr -81 så är det knöligt med kranarna till toaletten. Allt utom Gusherpumpen är placerat under förpiken och när man ska tömma så får man försöka trycka upp dyna och plyfaskivan samtidigt och ner i beckmörkret och skifta på kranarna. Lyxproblem kanske men dock ett irreterande sådant.

Hur ser det ut på era båtar och framförallt är det nån som har tips på att få detta att bli bättre?

Kanske kan man hitta på nån lösn med avdelad plyfa och nåt spänne för dynan...så att man kan se/skifta kranar. Jag ska ta tag i toadelarna nu i vinter och nummer ett är att få in en stor TWistnlock-toa och ev flytta gusherpumpen mm.

vh Mats Sjöqvist

  • bild11.JPG:
    bild11.JPG

  • bild9.JPG:
    bild9.JPG

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

Jag har också observerat detta problem, det är jobbigt att hålla upp dynan, skjuta undan plyfaskivan och komma åt kranarna. Jag funderar på att sätta dit ny plyfa som är delad på mitten, så att man kan fälla upp plyfa och dyna samtidigt, och en liten lina som håller allt uppe. En LED lampa i utrymmet också, kanske med en strömbrytare som styrs av plyfan.

-- SvenLoefgren - 11 Jan 2012

På min båt (SWE 82) når man lätt kranarna från luckan under kojen, den in mot toaletten

David Ryden, Swe 82, Dolphine

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGJPG bild11.JPG r1 manage 40.6 K 2012-01-10 - 18:17 SvenLoefgren  
JPEGJPG bild9.JPG r1 manage 126.1 K 2012-01-10 - 18:18 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2012-01-27 - DavidRyden
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback