Vilka har sytt upp era lazybags?

Jag funderar på lazybag tiil vår 34 med lösfotad Bodingstor. Mitt problem att jag inte vet vem jag ska välja och makarna har inte direkt mycket bilder etc att visa vilket i sig är konstigt. Jag vill inte bara köpa och så blev det inte som jag tänkt, då är det inte kul att langa upp ca sex- åtta tusingar.

Frågan är alltså:
Vilka segelmakare har ni valt och varför har ni valt dem, och är det något ni saknar på era bomkapell?
Bifoga gärna bilder och förklara....

Vh Mats Sjöqvist

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

Jag köpte lazybag tillsammans med nya segel från Gransegel. Lazybag är mycket bra eftersom den samlar ihop duken på ett bra sätt, inte behöver stuvas undan under segling och snabbar upp segelhanteringen. Det enda som inte var så bra var att duken längst fram vid masten inte räckte till så att den inte omslöt seglet längst fram. Eftersom jag ville skydda seglet från solen även där så klippte jag till två extra kapellbitar som jag har satt fast i lazybagen längst fram, se bilden.

  • bomkapell2.jpg:
    bomkapell2.jpg

-- SvenLoefgren - 11 Jan 2012

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg bomkapell2.jpg r1 manage 311.7 K 2012-01-11 - 21:35 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2012-01-11 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback