Jeg har købt Lazy i Mönsterås og nu ligger hun på Fyn i Danmark, vi hadve en fin tur i skærgården på Östkysten, gennem Götakanalen og over Kattegat og hjem til Falsled.. Er der nogen her der kender til båden og dens historie? Jeg ved den har ligget i Mönsterås de seneste 10- 15 år. Den har Swe 11 i sejlet og på registreringspladen i stuverummet i cockpittet står der 34 - 001. Jeg modtager gerne oplysninger om Lazy på asserjaks@hotmail.com

-- AsbjornJaksland - 17 Aug 2015

  • lazy.jpg:
    lazy.jpg

  • omegaswe11.jpg:
    omegaswe11.jpg
Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg LazyGtakanal.jpg r1 manage 58.5 K 2015-08-17 - 22:01 AsbjornJaksland  
JPEGjpg lazy.jpg r1 manage 26.2 K 2015-08-17 - 22:08 AsbjornJaksland  
JPEGjpg omegaswe11.jpg r1 manage 33.8 K 2015-08-17 - 22:10 AsbjornJaksland  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2015-08-18 - AsbjornJaksland
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback