Yanmar 3YM20 och 3YM30

...på 21 resp 29 hk heter de nya modellerna från Yanmar som borde vara aktuella för Omega 34.
Är det någon som har erfarenhet från ett byte till någon av modellerna?
Vilken av de två ska man välja?
Vilka anpassningar krävs?

-- SvenLoefgren - 18 Oct 2005

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2005-10-18 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback