Yanmar 3YM20 och 3YM30

...på 21 resp 29 hk heter de nya modellerna från Yanmar som borde vara aktuella för Omega 34.
Är det någon som har erfarenhet från ett byte till någon av modellerna?
Vilken av de två ska man välja?
Vilka anpassningar krävs?

-- SvenLoefgren - 18 Oct 2005

Pratade med Yanmar på Scandinavian Boat Show 2005 i Älvsjö som hade följande åsikter om:

 • vilken av 21 hk eller 29 hk man ska välja:
  • en repr från Yanmar tyckte att 21 hk var tillräckligt för 4,5 ton segelbåt
  • en repr från Lidingömarin tyckte att 21 hk inte riktigt räcker till i hårt väder och hög sjö utan rekommenderade 29 hk

 • vilka anpassningar som krävs:
  • båda modellerna ser likadana ut bakifrån fram till aktre motorfästena jämfört med 2GM20
  • samma bredd mellan motorfästena som 2GM20
  • 21 hk lite längre från aktre motorfäste fram till främre motorfäste jämfört med 2GM20, 29 hk ännu längre
  • modellerna är lite längre totalt än 2GM20 pga en extra cylinder
  • en monteringsjigg kan lånas(?)/hyras om man gör jobbet själv så att man kan placera ut nya borrhål för de främre motorfästena innan man placerar dit motorn

-- SvenLoefgren - 15 Nov 2005

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2005-11-15 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback