Åsikter om höjningen av lystalet

Norsk Omegaklubb (http://www.omegaklubben.com) protesterar mot höjningen av lystalet för Omega34 hos LYS-kommittén i Norge (http://www.norlys.org).

Har du, omegaseglare eller inte, några åsikter om höjningen av lystalet för Omega 34, kan du skriva in dem här.

Är höjningen rättvis eller orättvis?
Jämfört med någon annan båttyp?

-- SvenLoefgren - 24 Jan 2006

Topic revision: r1 - 2006-01-24 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback