Distans mellan järnköl och plastskrov?

När jag skrapade bort lite utbuktande plast på vår Omega 34 som vi köpte förra våren så upptäckte jag att det var en distans mellan järnblocket och plastskrovet på ca 4-5 mm framtill på kölen. Är det som det brukar? Är det ett mellanrum där beroende på att järnblocket eller plastskrovet inte är helt planT

Med vänlig hälsning, Petter Hedman

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2008-04-04 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback