Distans mellan järnköl och plastskrov?

När jag skrapade bort lite utbuktande plast på vår Omega 34 som vi köpte förra våren så upptäckte jag att det var en distans mellan järnblocket och plastskrovet på ca 4-5 mm framtill på kölen. Är det som det brukar? Är det ett mellanrum där beroende på att järnblocket eller plastskrovet inte är helt planT

Med vänlig hälsning, Petter Hedman

Under vårrustningen kollade jag hur det ser ut på min båt. Det verkar som om det är ett spår i skarven mellan skrov och köl där en mjuk massa är lagd. Övergången mellan skrov och köl är plan. Jag kan inte se hur djupt spåret är.

-- SvenLoefgren - 05 May 2008

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2008-05-05 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback