Var finns formarna till Omega 34?

Vet någon var de gamla formarna till Omega 34 finns?
Jag behöver göra ett nytt roder.

-- TorstenElmroth - 02 Sep 2008

Ser att det är ett gammalt inlägg men mitt roder är också gammal och behöver ett nytt. Någon som hört och sett?

Niclas nr 164

Kanske dags att någon konstruerar ett nytt modernt roder för Omega 34 istället för att göra ett likadant igen.
NACA-profiler är ju populärt, se t.ex.:
- http://www.vacantisw.com/foildesign.htm
- http://www.boat-links.com/foils.html
- http://www.omega42.org/Historien%20om%20Omega%20422.asp
Är det någon som har idéer?

-- SvenLoefgren - 14 Oct 2009

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2009-10-14 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback