Webbplatsen fyller 3 år

Nu har webbplatsen varit ute på nätet i 3 år. Antalet registrerade personer har vuxit från 15 till 20 st, dvs med 33%, inte illa.

Användarna kommer från 5 olika länder, Sverige, Norge, Danmark, Holland och USA.

Däremot är det inte så många som bidrar till webbplatsen. Det vore roligt med lite mer bidrag till webbplatsen, t.ex:

  • tips för underhåll, reparationer eller förbättringar
  • fina bilder på Omega 34'or
  • nya idéer hur webbplatsen kan användas

Lägg in bidrag direkt på webbplatsen eller skicka dem till webmaster:
mailto:webmaster@omega34.dyndns.org

HA EN TREVLIG SOMMAR

-- SvenLoefgren - 05 May 2008

Topic revision: r1 - 2008-05-05 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback