Webbplatsen på många språk

Med hjälp av Google-translate kan man nu läsa webbsidorna på många språk, se vänstra kanten.

Har man valt språk en gång så behålls språket när man går vidare till andra sidor. Det går inte att uppdatera (Edit) sidorna från de översatta sidorna.

Ganska kul faktiskt, prova t.ex. arabiska.

-- SvenLoefgren - 04 Nov 2008

Topic revision: r1 - 2008-11-04 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback