Problem med DynDNS

DynDNS som gratis har handahållit DNS registrering av domännamnet omega34.dyndns.org tillåter inte längre wildcards före domännamnet, www.omega34.dyndns.org, utan betalning.

Tillsvidare går det att surfa på webbplatsen utan wildcard www före domännamnet, dvs http://omega34.dyndns.org

-- SvenLoefgren - 09 Jul 2009

Topic revision: r1 - 2009-07-09 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback