Webbplatsen fyller 5 år

Nu har webbplatsen varit ute på nätet i 5 år. Antalet registrerade personer har vuxit med 11 personer sedan förra födelsedagen till 36 st, dvs med 44%, inte illa.

Användarna kommer från 6 olika länder, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och USA.

Lämna gärna bidrag till webbplatsen, t.ex:

  • tips för underhåll, reparationer eller förbättringar
  • fina bilder på Omega 34'or
  • nya idéer hur webbplatsen kan användas

Lägg in bidrag direkt på webbplatsen eller skicka dem till webmaster:
mailto:webmaster@omega34.dyndns.org

HA EN TREVLIG SOMMAR

-- SvenLoefgren - 20 May 2010

Topic revision: r1 - 2010-05-20 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback