Webbplatsen fyller 8 år

Nu har webbplatsen varit ute på nätet i 8 år.

Antalet registrerade personer har vuxit med 2 personer sedan förra födelsedagen till 47 st.

Användarna kommer från 7 olika länder, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland, UK och USA.

Lämna gärna bidrag till webbplatsen, t.ex:

  • tips för underhåll, reparationer eller förbättringar
  • fina bilder på Omega 34'or
  • nya idéer hur webbplatsen kan användas

Lägg in bidrag direkt på webbplatsen eller skicka dem till webmaster:
mailto:webmaster@omega34.dyndns.org

HA EN TREVLIG SOMMAR

-- SvenLoefgren - 26 Apr 2013

Topic revision: r1 - 2013-04-26 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback