Webbplatsen fyller 10 år

cace_10.jpg

Nu har webbplatsen varit ute på nätet i 10 år.

Webbplatsen har körts på samma server hela tiden, en DELL 300 MHz med Slackware som operativsystem.

Nu funderar jag på att uppgradera servern till en lite snabbare maskin och dessutom uppgradera operativsystemet från Slackware till Ubuntu som är lättare att kontinuerligt uppgradera.

TREVLIG SOMMAR

-- SvenLoefgren - 27 Apr 2015

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg cace_10.jpg r1 manage 45.1 K 2015-04-27 - 09:42 SvenLoefgren  
Topic revision: r1 - 2015-04-27 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback