Klassreglerna på webbplatsen

De gamla klassreglerna ligger nu upplagda på webbplatsen.

Kanske är det mest kuriosa eftersom klassen inte är aktiv entypsklass idag, men man vet aldrig, kanske väcks intresset till liv hos nya generationer seglare.

-- SvenLoefgren - 12 Sep 2005

Topic revision: r1 - 2005-09-12 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback