Prenumerera på e-mail när sidorna ändras

Har du tröttnat på att varje dag gå till webbplatsen för att se om något nytt dykt upp?

Lägg i så fall in ditt WikiName i prenumerationslistan, WebNotify, så får du ett e-mail när någon av sidorna i Omega34 web ändrats.

Ibland kanske man bara gör små ändringar som inte behöver meddelas. När man sparar sidan så finns en ruta man kan kryssa i så att e-mail-meddelandet inte skickas för den ändringen.

-- SvenLoefgren - 02 Feb 2006

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2006-02-04 - TestUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback