Omega 34 behåller LYS-tal 1.17

Nu har LYS-kommittén i Norge (http://www.norlys.org) behandlat protesten mot höjningen av LYS-talet för Omega 34 från 1.16 till 1.17 från Norsk Omegaklubb (http://www.omegaklubben.com).

Norsk Omegaklubb skriver på sin webbsida:

_LYS-komiteen har talt!_
Nordisk LYS-komite har behandlet Omega-klubbens protest og
besluttet at Omega 34 skal beholde 1,17 i LYS-tall
Så det var det...

Medlemmar hos Norsk Omegaklubb kan läsa hela svaret från LYS-kommittén.

-- SvenLoefgren - 07 Apr 2006

Topic revision: r1 - 2006-04-07 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback