Webbplatsen fyller 1 år

blucandle.gif Nu har webbplatsen varit ute på nätet i 1 år. 11 personer är registrerade och tre personer har bidragit med material på webbplatsen.

Jag hoppas att det ska ta lite mer fart så småningom. Bilder på Omega 34'or som man kan lägga in på webbplatsen borde det ju finnas gott om och jag antar att det är många som håller på och renoverar sina idag ganska gamla båtar och som kan komma med tips om hur man kan göra eller var man kan få tag i delar som passar. Det är ju också fritt fram att komma med nya idéer om vad som kan läggas på webbplatsen.

TWiki-konceptet är ju ganska nytt och verkar kanske inte så enkelt till en början men är väldigt enkelt när man provat på lite grand. Framförallt ger det möjlighet för många att på ett enkelt sätt bidra med material till webbplatsen. Någon speciell programvara behöver inte installeras. Om man inte orkar eller inte har tid att lära sig kan man alltid skicka in sitt material till:
mailto:webmaster@omega34.dyndns.org

balloon2.gif

-- SvenLoefgren - 24 Apr 2006

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
GIFgif balloon2.gif r1 manage 3.3 K 2006-04-24 - 09:19 SvenLoefgren  
GIFgif blucandle.gif r1 manage 2.7 K 2006-04-24 - 09:20 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2006-04-24 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback