Webbplatsen fyller 2 år

Nu har webbplatsen varit ute på nätet i 2 år. Antalet registrerade personer har vuxit från 11 till 15 st, dvs med 36%, inte illa. Fler personer har bidragit med bilder mm.

HA EN TREVLIG SOMMAR, ta lite fina bilder på Omega 34'or och lägg in dem på webbplatsen eller skicka dem till webmaster:
mailto:webmaster@omega34.dyndns.org

-- SvenLoefgren - 24 Apr 2007

Topic revision: r1 - 2007-04-25 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback