Gästbok

Skriv några rader i webbplatsens gästbok genom att skriva i rutan nedan.

Man behöver inte logga in eller registrera sig för att skriva i gästboken.

Raderna signeras automatiskt med datum och ditt WikiName om du är inloggad, annars med TWikiGuest (lägg då till din signatur i texten om du vill ha med en signatur).

Tack för ett utmärkt initiativ. Omega 34 är en underbar båt som förtjänar en levande Webplats. Det är viss inlärning med Twiki systemet men jag gör så gott jag kan. Jag har lagt upp en bild på min båt i galleri SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 05 Jan 2006

-- MikaelAbrahamsson - 05 Jan 2006

Första testinlägget som visar när gästboken skapades.

-- SvenLoefgren - 10 Dec 2005

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r44 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2006-01-05 - MikaelAbrahamsson
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback