SWE 184 - Discovery

En bild på min båt när vi deltog i Byxelkroken 17/18 sep 05:

Byxelkroken3mod.jpg

Några bilder från renovering av bottenstockar som jag beskrivit i forumdelen.

  • Gammalt laminat borthackat och slipning delvis gjord:
    Gammalt laminat borthackat och slipning delvis gjord

  • Viktigt att torka ut all fukt.:
    Viktigt att torka ut all fukt.

  • Ytterligare en bild. Föstår inte varför de blev så stora ?
    Ytterligare en bild. Föstår inte varför de blev så stora ?

Minskade width och height för bilderna så de blev mindre. / -- SvenLoefgren - 02 Apr 2013

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg Byxelkroken3mod.jpg r1 manage 275.5 K 2006-01-05 - 21:09 MikaelAbrahamsson SWE 184 Discovery kappseglandes
JPEGjpg btrep001.jpg r1 manage 400.1 K 2010-03-01 - 23:31 MikaelAbrahamsson Viktigt att torka ut all fukt.
JPEGjpg btrep002.jpg r1 manage 394.4 K 2010-03-01 - 23:30 MikaelAbrahamsson Gammalt laminat borthackat och slipning delvis gjord
JPEGjpg btrep003.jpg r1 manage 361.8 K 2010-03-01 - 23:35 MikaelAbrahamsson Ytterligare en bild. Föstår inte varför de blev så stora ?
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2013-04-02 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback