Stormfock säljes. SÅLD, men självslående fock och ett storsegel finns kvar

Seglet är troligen aldrig använt. Det är sytt 1981 och har karbinhakar i stagliket. Det är i mycket gott skick, sytt i kraftig väv. Tillhörande säck finns.

Pris: Jag begär 2 000 SEK för seglet.

Om du är intresserad, kontakta Stefan Hallberg på tfn +46-70-582 08 00 eller maila till verkstaderna@gmail.com

Jag har även en självslående fock och ett storsegel av samma årgång till salu.

Seglen kan ses i Täby, 20 km norr om Stockholm.

-- StefanHallberg - 23 Oct 2012

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-10-29 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback