Extra knapar vid relingen

knap_webb.jpg

Extra knapar på relingen kan vara bra att ha när man lägger ett spring m.m.

Längd: 280 mm

Höjd: 95 mm

Base: 120 x 70 mm

Knaparna tilverkas av

http://www.jukova.fi

Knaparna säljs av

Viking Yachting
Fiskebäcks småbåtshamn
Västra Frölunda
http://www.vikingyachting.se

  • 32310 Knape plastdäck Jukova F-81
  • 32312 Knape teakdäck Jukova F-81SPE
Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg knap_webb.jpg r1 manage 6.4 K 2005-05-12 - 05:47 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2009-08-15 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback