Omegamärke och siffror

Jag hade problem med att hitta detta när jag skulle märka om seglet då båten tidigare seglade i finska vatten. Bifogar PDF-filer som kan skalas i kopiator till rätt storlek. Jag är inte säker på att Omega-märket är "skalenligt" eftersom det skalades upp från en liten bild med paint. Typsnittet till siffrorna är "Swis721 Blk Cn BT".

Märkduk finns att köpa på: http://www.segelshoppen.se/

-- PeterFristedt - 22 Aug 2008

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf OmegamallA3.pdf r1 manage 72.2 K 2008-08-22 - 23:19 PeterFristedt Omegamall
PDFpdf S0123456789.pdf r1 manage 13.5 K 2008-08-22 - 23:20 PeterFristedt Siffror
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2008-08-23 - PeterFristedt
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback