Skotskena till 110% fock

Jag har nu monterat och kört med skenan nu i ett år. Jag demonterade en meter av grabbräcket på rufftaket och i dess spår monterades en "flytande"skena. Som ni även ser så monterades även selfskenan bort då både jag o frun tyckte att det var ganska trist med den(Gav 2000 i fickan för en gammal skena!). De hålen plastades igen och ovan dessa så satt jag halkskyddstejp och resultatet är skitsnyggt!

Båten är nu en helt annan och framför allt i lätt vind så går den högt o fint som en dröm tycker jag. saknar inte alls selft. med sitt tråkiga drag, nu känns det en stor skillnad. Märker att i starkare vind att den slår in i storen men det ska justeras bättre till våren.

vh Mats Sjöqvist

  • Skrgrdensommaren2011095.JPG:
    Skrgrdensommaren2011095.JPG

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

Topic revision: r1 - 2012-01-10 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback