Nya mantåg

Det var dags att uppgradera mantågen, stora delar av det vita skyddet var borta. Tidigare spände man upp mantågen längst bak mot akterpulpiten. Det gjorde att det blev ganska trångt att sitta uppe på däcket och styra, speciellt när det lutade. Om man släppte på mantåget för att få bättre plats att sitta och luta sig så säckade hela mantåget.

När jag skaffade nya mantåg så passade jag på att ersätta sista mantågsstöttan med en grindstolpe och en extra mantågsfot. Det gjorde att man kan ha lösa hängband bak och spända mantåg fram. Grindstolpen fungerar också som ett bra handtag när man kliver i och ur sittbrunnen när det lutar.

20140727_165530.jpg

-- SvenLoefgren - 28 Jul 2014

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg 20140727_165530.jpg r1 manage 1972.2 K 2014-07-28 - 11:11 SvenLoefgren  
Topic revision: r1 - 2014-07-28 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback