Vinkällare

Det finns inte så många bra platser att förvara vinflaskor säkert i Omega 34'an. Det lilla stuvutrymmet under lilla dynan vid navigationsbordet är svårt att använda på något bra sätt. Eftersom det ligger under vattenlinjen och det är lite svalare där så passar det bra för vinflaskor. Det gjordes om till en vinkällare genom att lägga i en teakskiva och sätta fast vinflaskor med gummikord. LED-belysning som tänds automatiskt när man lyfter på skivan gör det lite tjusigare. 5 vinflaskor och några ölburkar får plats.

20171031_192603_webb.jpg 20171031_192736_webb.jpg 20171031_192921_webb.jpg 20171031_192942_webb.jpg

-- Sven Löfgren - 2017-11-01

Topic revision: r1 - 2017-11-01 - SvenLofgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback