Trimma med telltales

Här är några bra länkar som beskriver hur man kan trimma sitt segel med telltales.

WB-sails i Finland har en fin sida med rörliga telltales:
http://www.wb-sails.fi/news/95_11_Tellingtales/Tellingtales.html

Granboken hos Gransegel:
http://www.gransegel.se/

-- SvenLoefgren - 23 Sep 2005

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2005-09-23 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback