Hur byter man roderlager?

Är det någon som har bytt roderlager och som kan tala om:

  • hur man gör?
  • var man får tag i nya lager?

-- SvenLoefgren - 17 Jun 2009

Jag bytte för två år sedan. Då grävde jag en grop under rodret, firade sakta ner det (det är tungt). Efter det skruvades övre lagret bort. Det undre fick jag hacka loss med stämjärn. Efter det togs noggrannt mått med digitalt skjutmått på hjärtstocken. En mekanisk verkstad hjälpte mig sedan att med de gamla lagren som mall samt hjärtstocksmåttet svarva nya i sk lagerbrons. Noggrann montering där lagren fixerades först efter det att rodret trätts i. Undre lagret sattes med epoxi och sikaflex. Definitivt en helt ny båt efteråt. Värt allt besvär ! mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2009-08-09 - MikaelAbrahamsson
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback