Vi är sedan i höstas ägare av en Omega 34:a och till min glädje hittade jag detta forum och behöver er hjälp.

Jag har ett problem med muttern, eller vad man ska kalla det, överst på hjärtstocken, direkt under infästningen av rorkulten. Min mutter/bussning är gjord av brons eller mässing vilken avsöndrar svart sörja när det regnar eller man tvättar båten. Denna sörja fastnar på däcket och på akterspegeln och är oerhört svår att få bort, man måste ta autosol eller liknande.

Har ni liknande problem? Hur ser er infästning ut, vad är den gjord av?

Tacksam för svar.

-- JensHannemann - 28 Feb 2010

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2010-02-28 - JensHannemann
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback