Hej igen ! Jag har börjat fundera lite på om det är verkligen är min mastfotsbalk som sviktat trots de åtgärder jag vidatgit (se tidigare inlägg). Min båt saknar Tie-Rods, dvs. fästen mellan däcksring och mast som är till för att hålla ner rufftaket. När jag i höstas upptäckte att huvudskottets infästning hade trasats sönder i underkant så var det efter en stormby som slog omkull båten så att vatten forsade in i sittbrunn !! Jag hade då bottenrevad stor. Belastningen på däcksringen måste ha varit enorm då samtliga fall, trimlinor samt rev är dragna till sittbrunnen. Jag undrar därför om någon har monterat Tie-Rods på sin båt ? Jag har nyss beställt ett Tie-Rod set från Benns för 630 kr. Vet ej om det passar, någon som vet ?. Hur som helst återkommer jag med rapport.

Tacksam för svar/kommentar

Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 01 Mar 2010

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2010-03-01 - MikaelAbrahamsson
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback